Hlavné dôvody a význam prehliadok:

         - bezpečnosť prevádzky plynového zariadenia

    - zvýšenie účinnosti zariadenia (nečistoty- hlavne na výmeníku a
      horáku znižujú efektívnosť ohrevu)

    - predĺženie životnoti jednotlivých komponentov a celého
      zariadenia. Prehliadky obmedzujú možnosť prehrdzavenia zásobníka
      teplej úžitkovej vody (napr výmenou anódovej tyče) a následnej
      zložitej opravy

     -zníženie hlučnosti spalovania


Prehliadka spočíva v rozobratí, skontrolovaní a nastavení zariadenia a hlavných častí ako horák, výmenník, elektródy/termočlánok, filtre a pod.. Tieto časti sa čistia, pri starších zariadeniach, hlavne stacionárne kotle sa horáky nastriekajú vysokoteplotnou farbou. Konroluje sa tesnosť spojov a armatúr, elektroinštalácia a snímače.
Pri revízii sa robí navyše aj skúška bezpečnostných prvkov.
Prehliadky plynových zariadení

 

        Servisné prehliadky plynových zariadení sú odporúčané výrobcom pravidelne každý rok, maximálne po dvoch rokoch - závisí od  prostredia (množstvo nečistôt v okolí, vetranie,...), druhu prevádzky, typu zariadenia a výkonového zaťaženia počas vykurovacieho obdobia.
Kotol po roku prevádzky
Znečistenie zariadenia závisí od okolného prostedia, kvality plynu, od intenzity prevádzky
Horák je znečistený od korózie medi výmenníka - hydratovaný oxid medi. Tento padá priamo na horák - tým zmenšuje účinnosť.
Znečistenie môže poškodiť aj časti ďalej od spalovacieho procesu ako je mechanika plynového ventilu, poprípade v zanesených hydraulických častiach obehové čerpadlo, 3 cestné ventily, spätné klapky a pod.
Created by Vlado ©, contact: vladolm@post.sk

WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder